ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Nutterts Design, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81655525 gevestigd aan de Frederik Hendriklaan 88, te Heerenveen.

1. DEFINITIES

Verstaan wordt onder:
1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Nutterts Design.
1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden interieurontwerp – opdrachtgever, zoals opgesteld door Nutterts Design Heerenveen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met Nutterts Design. Nutterts Design behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever danwel de interieurontwerper.
1.4 Interieurontwerper: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.
1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Nutterts Design tot stand is gekomen.
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de Nutterts Design heeft verleend.
1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en Nutterts Design.
2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de Nutterts Design in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en Nutterts Design is overeengekomen.
2.7 Ook al verlangt Nutterts Design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt zij het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. DE AANBIEDING

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Nutterts Design zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
3.2 Nutterts Design kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Nutterts Design daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Nutterts Design dat aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Nutterts Design niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. DE OPDRACHT

4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en Nutterts Design zijn overeengekomen.
4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en Nutterts Design voor zover mogelijk en relevant over:
a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;
c. het tijdschema waarbinnen Nutterts Design de werkzaamheden uitvoert;
d. een betalingsschema;
e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;
f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en Nutterts Design plaatsvindt;
g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer- /of minderwerk).
4.3 De opdracht komt tot stand door het accepteren van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever.
4.4 Het staat opdrachtgever en Nutterts Design vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4.6 Nutterts Design bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurontweper aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.9 Verricht Nutterts Design of door Nutterts Design ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
– er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
– er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen;
– de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd;
– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.
4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Nutterts Design onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Nutterts Design hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Nutterts Design is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.14 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel Nutterts Design als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
4.15 De door Nutterts Design opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. Nutterts Design kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.16 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

5. VERPLICHTINGEN VAN NUTTERTS DESIGN

5.1 Nutterts Design neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Nutterts Design zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
5.2 Nutterts Design is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Nutterts Design weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
5.3 Nutterts Design houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
5.4 Nutterts Design houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 Nutterts Design deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn Nutterts Design te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Nutterts Design vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Nutterts Design ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is Nutterts Design gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die Nutterts Design produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
6.4 De opdrachtgever is verplicht Nutterts Design te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
6.5 De opdrachtgever stelt Nutterts Design zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
6.6 De opdrachtgever verricht de aan Nutterts Design verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
6.7 De opdrachtgever vrijwaart Nutterts Design of door Nutterts Design ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Nutterts Design toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever Nutterts Design zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is Nutterts Design gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Nutterts Design hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Nutterts Design gegeven advies.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Nutterts Design kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Nutterts Design is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Nutterts Design geleverde dienst(en).
7.2. Nutterts Design is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Nutterts Design biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nutterts Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Nutterts Design worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Nutterts Design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Nutterts Design zijn verstrekt, heeft Nutterts Design het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Nutterts Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nutterts Design is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Nutterts Design kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Nutterts Design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Nutterts Design desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Nutterts Design die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Nutterts Design zijn ingediend, vervallen door verjaring.
7.8 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nutterts Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan Nutterts Design worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Nutterts Design niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
7.9 Nutterts Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nutterts Design is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)
7.10 Mocht Nutterts Design tijdens de uitvoering van een opdracht in een woning schade toebrengen aan het interieur van de opdrachtgever dan moet er in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gevonden worden voor het dekken van eventuele kosten.
7.11 Verricht een door Nutterts Design ingeschakelde derde schade aan de woning van de opdrachtgever, dan is Nutterts Design niet aansprakelijk. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ingeschakelde derde. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

8. OPZEGGING VAN DE OPDRACHT EN DE GEVOLGEN

8.1 Opdrachtgever en Nutterts Design hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
– vertraging of onderbreking van de opdracht;
– toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of Nutterts Design;
– overmacht;
– financieel onvermogen;
– wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
– overlijden;
– arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en Nutterts Design het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of Nutterts Design die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid.
8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.
8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of Nutterts Design surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet
afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. 8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.
8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.
8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.
8.9 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Nutterts Design het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever Nutterts Design te betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Nutterts Design ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.
8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van Nutterts Design slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Nutterts Design.
8.13 Nutterts Design kan voorwaarden verbinden aan haar toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.
8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van Nutterts Design gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.
8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als Nutterts Design heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.
8.16 Wordt de opdracht opgezegd door Nutterts Design op een grond die bij Nutterts Design ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan Nutterts Design te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden.
8.17 Als Nutterts Design de opdracht zonder grond of op een grond die bij Nutterts Design ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van Nutterts Design (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van Nutterts Design zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.
8.18 Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij de Interieurontwerper.
8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

9. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHT VAN NUTTERTS DESIGN

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Nutterts Design. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Nutterts Design hiertoe bevoegd.
9.2 Nutterts Design heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.3 In het kader van de opdracht door Nutterts Design tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Nutterts Design heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
9.4 Ook nadat Nutterts Design toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam;
b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze hoedanigheid.
9.5 Nutterts Design heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Nutterts Design toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.
9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van Nutterts Design uit te voeren. Pas na overleg met Nutterts Design kan hij hiervan afwijken. Nutterts Design wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.
9.7 Nutterts Design mag haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.
9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Nutterts Design opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

10. PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING

10.1 Nutterts Design heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de Opdrachtgever worden ingekocht op basis van de Opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.
10.2 De opdrachtgever verzoekt Nutterts Design tot directe levering van de dienst (binnen de 14 dagen bedenktermijn) en doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.
10.3 Nutterts Design is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van Nutterts Design.
10.4 De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de Opdrachtgever.
10.5 Nutterts Design is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan Nutterts Design.
10.6 Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal Nutterts Design het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de Opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
10.7 Nutterts Design verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
10.8 Nutterts Design is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de Opdrachtgever.
10.9 Klachten of afwijkingen op producten worden door Nutterts Design in behandeling genomen.
10.10 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of de officiele productinformatie van het geleverde danwel een derde-producent een afwijkende garantietermijn voor het product vermeldt. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar Nutterts Design niets aan kan doen.

11. FINANCIËLE BEPALINGEN

11.1 Het honorarium is de vergoeding die Nutterts Design toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.
11.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
11.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Nutterts Design en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Nutterts Design bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
11.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van Nutterts Design verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
11.5 Als Nutterts Design met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Nutterts Design te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
11.6 Voor wijzigingen die Nutterts Design moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Nutterts Design leiden in overleg tot herziening van de kosten.
11.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Nutterts Design, dan is de opdrachtgever verplicht Nutterts Design het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
11.8 Nutterts Design factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsvoorwaarden.
11.9 Nutterts Design heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
11.10 De factuur van Nutterts Design is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
11.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 24 uur na akkoord te zijn met de algemene voorwaarden na aanvraag van het interieurontwerp, tenzij anders overeengekomen.
11.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan Nutterts Design, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Nutterts Design heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
11.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is Nutterts Design gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
11.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan Nutterts Design verschuldigd is uit hoofde van de aan Nutterts Design verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Nutterts Design bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
11.15 Alle door Nutterts Design gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en Nutterts Design is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en Nutterts Design wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

13. KLACHTENREGELING

13.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Nutterts Design kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
13.2. Indien een klacht gegrond is, zal Nutterts Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Nutterts Design worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Nutterts Design zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.